Registerbeskrivning

Registerbeskrivning (enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

1. Registeransvarig

BioRex Cinemas Oy
FO -nummer: 1745591-7
Postadress: Viipurintie 4, 13200 Tavastehus
E-post: asiakaspalvelu@biorex.fi

2. Person som sköter registeränderen eller kontaktperson

Samu Haapanen – BioRex Cinemas Oy

3. Registerets namn

BioRex Kundregister

4. Ändamålet med behandlingen av personupgifter

Kundregistrets uppgifter kan användas för produktion av tjänster som tillhandahålls av Bio Rex och bolag som hör till samma kedja, för skötsel och upprätthållande av kundrelationer, för fakturering, distansförsäljning, undersökning av tjänstens användning och för vidareutveckling av tjänsten, för direkt marknadsföring och opinions- och marknadsundersökningar. Dessutom kan uppgifter användas för att hjälpa en samarbetspartner till ett bolag som hör till samma kedja som Bio Rex att rikta sin reklam utan att kundens personuppgifter överlämnas.

5. Registrets innehåll (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

  • Kontaktinformation
  • Ålder/födelsedatum
  • Kön
  • Information om bokningar och köpbeteende
  • Faktureringsinformation
  • Distributionsinformation
  • Den profileringsinformation som kunden gett samt informationen om kundrespons
  • Eventuell uppgift om reklamförbud

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Kundens egen anmälan (per telefon, med returkort, via internet eller på annat motsvarande sätt)

7. Utlämnade och översändade av uppgifter

Uppgifter lämnas inte utanför Bio Rex Cinemas Oy utan ett särskilt meddelande.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter lämnas inte ut utanför EU eller EES.

9. Principerna för skydd av registret

Registrets datanät och den utrustning där registret finns har skyddats med tekniska lösningar. Tillträdet till databasen har begränsats till nödvändiga personer. Datorerna står under tillräcklig bevakning.

10. Rätt till insyn och rättelse

De registrerade har en rätt enligt personuppgiftslagen att kontrollera vilka uppgifter om dem som har lagrats i registret. En skriftlig begäran om rätt till insyn ska skickas per post till BioRex Cinemas Oy.

BioRex korrigerar, raderar eller kompletterar sådana personuppgifter i registret som med tanke på behandlingen är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade antingen på eget initiativ eller på den registrerades begäran. Den registrerade ska ta kontakt med BioRex Cinemas Oy:s kundtjänst för korrigering av uppgifter.