Dataskyddsbeskrivning

Registerbeskrivning (enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

1. Registeransvarig

BioRex Cinemas Oy
FO -nummer: 1745591-7
Postadress: Viipurintie 4, 13200 Tavastehus
E-post: asiakaspalvelu@biorex.fi

2. Person som sköter registeränderen eller kontaktperson

Samu Haapanen – BioRex Cinemas Oy

3. Registerets namn

BioRex Kundregister

4. Ändamålet med behandlingen av personupgifter

Kundregistrets uppgifter kan användas för produktion av tjänster som tillhandahålls av Bio Rex och bolag som hör till samma kedja, för skötsel och upprätthållande av kundrelationer, för fakturering, distansförsäljning, undersökning av tjänstens användning och för vidareutveckling av tjänsten, för direkt marknadsföring och opinions- och marknadsundersökningar. Dessutom kan uppgifter användas för att hjälpa en samarbetspartner till ett bolag som hör till samma kedja som Bio Rex att rikta sin reklam utan att kundens personuppgifter överlämnas.

5. Registrets innehåll (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

 • Kontaktinformation
 • Ålder/födelsedatum
 • Kön
 • Information om bokningar och köpbeteende
 • Faktureringsinformation
 • Distributionsinformation
 • Den profileringsinformation som kunden gett samt informationen om kundrespons
 • Eventuell uppgift om reklamförbud

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Kundens egen anmälan (per telefon, med returkort, via internet eller på annat motsvarande sätt)

7. Utlämnade och översändade av uppgifter

Uppgifter lämnas inte utanför Bio Rex Cinemas Oy utan ett särskilt meddelande.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter lämnas inte ut utanför EU eller EES.

9. Principerna för skydd av registret

Registrets datanät och den utrustning där registret finns har skyddats med tekniska lösningar. Tillträdet till databasen har begränsats till nödvändiga personer. Datorerna står under tillräcklig bevakning.

10. Rätt till insyn och rättelse

De registrerade har en rätt enligt personuppgiftslagen att kontrollera vilka uppgifter om dem som har lagrats i registret. En skriftlig begäran om rätt till insyn ska skickas per post till BioRex Cinemas Oy.

BioRex korrigerar, raderar eller kompletterar sådana personuppgifter i registret som med tanke på behandlingen är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade antingen på eget initiativ eller på den registrerades begäran. Den registrerade ska ta kontakt med BioRex Cinemas Oy:s kundtjänst för korrigering av uppgifter.

Dataskyddsbeskrivning – Kameraövervakning

1. Personuppgiftsansvarig

BioRex Cinemas Oy
FO-nummer 1745591-7
Postadress: Verkatehtaankuja 3, Tavastehus

2. Kontaktperson som sköter registerfrågor

Dataskyddsombudets e-postadress: tietosuoja@biorex.fi

3. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar video- och annat bildmaterial av personer och fordon, som rör sig inom BioRex Cinemas Oy:s kameraövervakade områden (såsom verksamhetsställen och affärslokaler). I anslutning till bildmaterialet sparas datumet och klockslaget för händelsen.

4. Hur samlar vi in personuppgifter?

I bolagets verksamhetsställen och affärslokaler och andra områden som bolaget förfogar över har man installerat anordningar för att bedriva kameraövervakning. Med hjälp av kameraövervakningen filmas och sparas bild- och personuppgifter om personer som rör sig i området som omfattas av kameraövervakningen. Information om övervakningen som sker på området anges med skyltar.

5. I vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla BioRex Cinemas Oy:s lagstadgade skyldigheter och rättigheter samt för att uppfylla tvingande syften för att trygga rättsskyddet och säkerheten för företagets anställda, samarbetsparter och kunder, skydda uppgifter och egendom tillhörande arbetsgivaren, de anställda och kunderna samt för att förebygga och utreda brott. 

Personuppgifter behandlas även för utredning av missbruksfall, utredning av fellarm samt för att urskilja och identifiera personer som rör sig i lokalerna. Uppgifterna kan även användas som hjälp vid monterings- och underhållsarbete. Vi kan även behandla anonymiserade eller statistiska uppgifter som inte kan kopplas till personen.

6. Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Uppgifterna kan lämnas ut till chefer, externa kontaktpersoner, kunder och/eller myndigheter (t.ex. polisen) i den utsträckning som lagen tillåter och förutsätter.

Uppgifterna kan överföras till underleverantörer som verkar i BioRex Cinemas Oy:s sak som behandlar personuppgifter i vårt ställe, på uppdrag av oss. Underleverantörerna får inte använda personuppgifterna i något annat syfte än för produktionen av tjänsten som avtalats med oss. När vi använder oss av underleverantörer, ser vi på erforderligt sätt till att behandlingen sker i enlighet med dataskyddsbeskrivningen och sekretesspolicy.

Uppgifterna överförs i regel inte till länder utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

När vi överför personuppgifter till länder utanför EU- eller EES-området, säkerställer vi genom avtal (till exempel genom att tillämpa EU-kommissionens standardavtalsklausuler) eller annat, så att överföringarna genomförs på det sätt som lagstiftningen förutsätter.

7. Datasäkerhet

Uppgifterna förvars i låsta utrymmen eller skåp och de behandlas endast av de personer som behöver dem i sina arbetsuppgifter. Kameraövervakningssystemet finns i ett slutet nätverk. Tillgången till applikationen begränsas med användarrättigheter.

8. Lagringstid för uppgifterna 

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att genomföra användningssyftet som specificeras i dataskyddsbeskrivningen, såvida inget annat förutsätts i lagstiftningen. Liknande begränsningar gäller inte för lagring av anonymiserade uppgifter. Vi lagrar inte föråldrade eller onödiga uppgifter. Vi strävar efter att se till att dina personuppgifter är aktuella och korrekta.

Videoinspelningar lagras i regel tills kamerasystemet spelar in nya videobilder över videon. Denna tid är cirka sex månader. Om inspelningen för ovan nämnda syften behövs under en längre tid, lagras den så länge som behovet förekommer.

9. Den registrerades rättigheter

Utgående från EU:s allmänna dataskyddsförordning har du olika rättigheter. Beroende på situationen kan du ha rätt att:

 • få en bekräftelse på huruvida dina personuppgifter behandlas eller inte, och om de behandlas har du rätt att då tillgång till dem,
 • korrigera felaktiga personuppgifter gällande dig eller i vissa fall få bristfälliga uppgifter kompletterade,
 • få dina personuppgifter raderade,
 • få begränsa behandlingen i de fall vissa villkor uppfylls,
 • få de personuppgifter du har lämnat till oss om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och även rätt att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig,
 • invända mot behandlingen av dina personuppgifter i situationer där uppgifterna behandlas på grundval av berättigat intresse, och
 • återkalla ditt samtycke när som helst om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke.

De registrerade har en rätt enligt personuppgiftslagen att kontrollera vilka uppgifter om dem som har lagrats i registret. En skriftlig begäran om rätt till insyn ska skickas per post till BioRex Cinemas Oy. BioRex korrigerar, raderar eller kompletterar sådana personuppgifter i registret som med tanke på behandlingen är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade antingen på eget initiativ eller på den registrerades begäran. Den registrerade ska ta kontakt med BioRex Cinemas Oy:s kundtjänst för korrigering av uppgifter.