Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

BioRex Cinemas Oy
Y-tunnus: 1745591-7
Postiosoite: Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna

(henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste)

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Sähköposti: tietosuoja@biorex.fi

3. Rekisterin nimi

BioRex Cinemas Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää BioRexin ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvan yhtiön palvelun tuottamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, laskutukseen, etämyyntiin, palvelun käytön tutkimiseen ja palvelun edelleen kehittämiseen, suoramarkkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmät)

 • Yhteystiedot
 • Ikä/syntymäaika
 • Sukupuoli
 • Tilaus- ja ostokäyttäytymistiedot
 • Laskutustiedot
 • Jakelutiedot
 • Asiakkaan antamat profilointitiedot ja asiakaspalautetiedot
 • Mahdollinen mainonnanestotieto

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse,  internetin kautta tai muulla vastaavalla tavalla)

7. Säännönmukaiset tietojenluovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta Bio Rex Cinemas Oy:n ulkopuolelle ilmoittamatta siitä erikseen.

7. Säännönmukaiset tietojenluovutukset ja tietojen siirto

Tietoja voidaan jakaa kysely- ja markkinointipalveluntarjoajien kanssa, IT-ratkaisujen tarjoajien sekä maksupalveluntarjoajien kanssa toiminnan kehittämistä ja ongelmatilanteiden selvittämistä varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA -alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu teknisin ratkaisuin. Tietokantaan pääseminen on rajattu vain välttämättömille henkilöille. Koneet pidetään riittävästi vartioituina.

10. Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti postitse BioRex Cinemas Oy:lle. BioRex oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä BioRex Cinemas Oy:n asiakaspalveluun tiedon korjaamiseksi.

Tietosuojaseloste – Kameravalvonta

1. Rekisterinpitäjä

BioRex Cinemas Oy
Y-tunnus: 1745591-7
Postiosoite: Verkatehtaankuja 3, Hämeenlinna

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaavan sähköpostiosoite: tietosuoja@biorex.fi

3. Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme video- tai muuta kuva-aineistoa henkilöistä ja ajoneuvoista, jotka liikkuvat BioRex Cinemas Oy:n kameravalvotuilla alueilla (kuten toimitilat ja liiketilat). Kuva-aineiston yhteyteen tallentuu tapahtumapäivämäärä ja -kellonaika.

4. Kuinka keräämme henkilötietoja?

Yhtiön toimi- ja liiketiloihin ja muille yhtiön hallinnoimille alueille on asennettu laitteita kameravalvonnan suorittamiseksi. Kameravalvonnan keinoin kuvataan ja tallennetaan kuva- ja henkilötietoa henkilöistä, jotka liikkuvat kameravalvonnan piiriin kuuluvalla alueella. Alueella tapahtuvasta kameravalvonnasta kerrotaan kylteillä.

5. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme henkilötietoja BioRex Cinemas Oy:n lakisääteisten velvoitteiden ja oikeuksien sekä pakottavien tarkoitusten täyttämiseksi yhtiön palveluksessa olevien työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden oikeussuojan ja turvallisuuden takaamiseksi, työnantajan, työntekijöiden ja asiakkaiden tietojen ja omaisuuden suojaamiseksi sekä rikosten ennalta estämiseksi ja selvittämiseksi. 

Henkilötietoja käsitellään myös väärinkäyttötapausten selvittämiseksi, virhehälytysten selvittämiseksi sekä tiloissa liikkuvien henkilöiden yksilöimiseen ja tunnistamiseen. Tietoja voidaan käyttää apuna myös asennus- ja huoltotöissä. Voimme myös käsitellä anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää henkilöön.

6. Kenelle luovutamme henkilötietojasi?

Tietoja voidaan luovuttaa esimiehille, ulkopuolisille yhteyshenkilöille, asiakkaille ja/tai viranomaisille (esim. poliisi) lain sallimassa ja edellyttämässä laajuudessa.

Tietoja voidaan siirtää BioRex Cinemas Oy:n puolesta toimiville alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Alihankkijat eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen. Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu tietosuojaselosteen ja tietosuojalausunnon mukaisesti.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Siirtäessämme henkilötietoja EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle varmistamme sopimuksin (esimerkiksi käyttämällä EU:n Komission mallisopimuslausekkeita) tai muutoin, että siirrot toteutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

7. Tietoturva

Tietoja säilytetään lukituissa tiloissa tai kaapeissa ja niitä käsittelevät vain ne henkilöt, jotka niitä työtehtävissään tarvitsevat. Kameravalvontajärjestelmät ovat suljetussa verkossa. Sovellukseen pääsy on rajattu käyttöoikeuksin.

8. Tietojen säilytysaika 

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä. Anonymisoidun tiedon säilyttämiseen ei kohdistu vastaavia rajoituksia. Emme säilytä vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Pyrimme pitämään huolen siitä, että henkilötietosi ovat ajan tasalla ja oikeasisältöisiä.

Videotallenteita säilytetään pääsääntöisesti siihen saakka, kunnes kamerajärjestelmä tallentaa videon päälle uutta videokuvaa. Tämä aika on noin kuusi kuukautta. Mikäli tallennetta tarvitaan edellä kerrottuihin tarkoituksiin pidempi aika, säilytetään niitä niin kauan kuin tarve edellyttää.

9. Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen perusteella sinulla on erilaisia oikeuksia. Tilanteesta riippuen, sinulla saattaa olla oikeus:

 • saada vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei, ja silloin kun niitä käsitellään, sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • saada sinua koskevat virheelliset henkilötiedot oikaistua tai joissain tapauksissa saada puutteelliset tiedot täydennettyä
 • saada sinua koskevat henkilötiedot poistettua
 • saada rajoittaa käsittelyä tiettyjen ehtojen soveltuessa
 • saada sinua koskevat meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja myös oikeus saada nämä tiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tilanteissa, joissa tietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella
 • peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa, mikäli henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti postitse BioRex Cinemas Oy:lle. BioRex oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä BioRex Cinemas Oy:n asiakaspalveluun tiedon korjaamiseksi.